Přehled zemřelých členů pražské metropolitní kapituly uspořádaný v chronologickém pořadí jejich úmrtí, s připojenou tabulkou počtu osob dožitého věku.

Podle záznamů v historických dokumentech se podařilo sestavit seznam členů pražské svatovítské kapituly, kteří byli titulárními biskupy (episcopi titulares - suffraganei, auxiliares) v době po skončení 140 let trvající (1421-1561) sedisvakance pražské arcidiecéze. Seznam jejich jmen, sestavený až do roku 1920 ThDr. Antonínem Podlahou,[1] se podařilo částečně doplnit dohledanými údaji a dovést až do současné doby.

          Nejstarší dnes dostupný seznam členů svatovítské kapituly uspořádal kanovník této kapituly Václav František Coelestinus a Blumenberg a nazval ho: „Katalogos seu successio episcoporum, archiepiscoporum, canonicorum, praelatorum Pragensium in Regno Boëmiae ... usque ad annum 1665 moderni temporis diligenter collectus et Eminentissimo et Reverendissimo Domino Ernesto Adalberto S. R. E. presbytero cardinali ab Harrach archiepiscopo Pragensi oblatus.“ Tento seznam, obsahující často pouze jména, nebyl vydán tiskem  - je uložen v kapitulním archivu jako Cod. LXXVI.

První zde uvedené datum je den jejich instalace, kdy se stali plnoprávnými členy metropolitní kapituly. Druhý údaj označuje den, kdy jejich aktivní členství v kapitule skončilo, zpravidla den úmrtí nebo rezignace, u diecézních biskupů den, kdy převzali péči o svěřenou diecézi. Biskupové jsou zde hned za číslem označeni křížkem. 

 Podle záznamů v historických dokumentech se podařilo sestavit pořadí proboštů a děkanů pražské svatovítské kapituly. Souvislá řada kompletních funkčních období proboštů začíná v roce 1140 a řada děkanů v roce 1142. Oba tyto seznamy jmen až do roku 1907 vydal tiskem ThDr. Antonín Podlaha.[1] Jejich pokračování se podařilo dohledat a doplnit až do současné doby.

**Joomla! konzole ladění chyb**

**Sezení**

**Informace o profilu**

**Využití paměti**

**Dotazy do databáze**

**Chyby analýzy jazykových souborů**

**Nahrané jazykové soubory**

**Nepřeložené řetězce**